Política de privacitat

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Identitat: JOSEP TERRICABRAS TIO (també el prestador o el TERRIVISIO)

NIF:33935509K

Adreça postal:Camí de Bellmunt s/n, 08572 Sant Pere de Torelló, Barcelona

Correu electrònic:

 

El TERRIVISIO, com a responsable del Lloc web, de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i altra normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i per la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), li informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries, d’índole tècnica i organitzatives, per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

 

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Les seves dades personals només s’utilitzaran per a les següents finalitats:

  • Realitzar les gestions comercials i administratives necessàries amb els usuaris de la web;
  • Respondre a les consultes i/o proporcionar informacions requerides per l’Usuari;
  • Utilitzar les seves dades per contactar-li, tant per via electrònica com no electrònica, per obtenir la seva opinió sobre el servei prestat i,

Pot revocar a qualsevol moment el seu consentiment remetent un escrit amb l’assumpte “Baixa” a  .

D’acord amb la LSSICE, TERRIVISIO no realitza pràctiques de SPAM, per tant, no envia correus comercials per e-mail. No tractarem les seves dades personals per a cap altra finalitat de les descrites salvo per obligació legal o requeriment judicial.

 

CONSERVACIÓ DE LES SEVES DADES

Les seves dades es conservaran mentre duri la relació amb nosaltres o exerciti el seu dret de cancel·lació o oposició, o limitació al tractament. No obstant això, conservarem determinats dades personals identificatives i del tràfic durant el termini màxim de 2 anys per al cas que fos requerit pels Jutges i Tribunals o per incoar accions internes derivades de l’ús indegut de la pàgina web.

No serà objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre les seves dades.

 

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

La base legal per al tractament de les dades és el seu consentiment atorgat per dur a terme les finalitats anteriorment descrites, que se sol·licitarà al moment de marcat de la casella corresponent a l’hora de recollir les seves dades.

El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o rebre informació dels productes i serveis del Prestador.

 

MITJANS OFICIALS DE COMUNICACIÓ

S’informa a l’usuari que els mitjans habilitats per l’empresa per comunicar-se amb els usuaris i altres afectats és el telèfon i l’email proporcionat a la web.

Si Vostè remet informació personal a través un mitjà de comunicació diferent als indicats en aquest apartat, JOSEP TERRICABRAS TIÓ quedarà exempt de responsabilitat en relació amb les mesures de seguretat que disposi el mitjà en qüestió.

 

DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES

TERRIVISIO no duu a terme cap cessió o comunicació de dades tret que existeixi necessitat raonable per complir amb un procediment judicial, obligació legal o prèvia obtenció del consentiment de l’usuari.

Tampoc es realitzaran transferències internacionals de les seves dades de caràcter personal sense el seu consentiment previ. La informació facilitada serà solament la que disposi en aquest moment el prestador.

La informació que vostè ens proporcioni tant a través d’aquest lloc web com a través de l’aplicació serà allotjada en els servidors de TERRIVISIO, contractats a l’empresa ENTER INFORMATICA, S.L., amb NIF B61006433 i domicili fiscal situat A Av. Puigmal nº 40, 08560, Manlleu. El tractament de les dades d’aquesta entitat es troba regulat mitjançant un contracte d’encarregat del tractament entre el prestador i aquesta empresa. En cap cas aquest encarregat del tractament subcontractarà serveis que comportin algun tractament de dades per tercers sense el nostre previ consentiment.

 

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES

Com a usuari-interessat, pot sol·licitar l’exercici dels següents drets davant TERRIVISIO presentant un escrit a l’adreça postal de l’encapçalament o enviant un correu electrònic a  , indicant com a Assumpte: “PROTECCIO DE DADES: DRETS AFECTATS”, i adjuntant fotocòpia del seu DNI o qualsevol mitjà anàleg en dret, tal com indica la llei.

Drets:

  • Dret d’accés: permet a l’interessat conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmesos a tractament.
  • Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incomplets.
  • Dret de cancel·lació: permet que se suprimeixin les dades que resultin ser inadequats o excessius.
  • Dret d’oposició: dret de l’interessat al fet que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi en el mateix.
  • Limitació del tractament: comporta el marcat de les dades personals conservades, amb la finalitat de limitar el seu futur tractament.
  • Portabilitat de les dades: facilitació de les dades objecto de tractament a l’interessat, a fi que aquest pugui transmetre’ls a un altre responsable, sense impediments.
  • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils): dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament.

Com a usuari, té dret a retirar el consentiment prestat a qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà a la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment.

També té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació amb la protecció de les seves dades (aepd.es).

 

INFORMACIÓ ADDICIONAL

INFORMACIÓ QUE RECAPTEM:

Les dades recollides per part del responsable són els següents:

– Aquells que els usuaris subministrin a través dels formularis de la pàgina web

– Dades recollides a través de les “cookies” per a la millora de l’experiència de la navegació segons s’informa en la política de cookies.

La negativa a subministrar les dades obligatòries suposarà la impossibilitat d’atendre la concreta sol·licitud que es tracti. Vostè manifesta que la informació i les dades que ens facilita són exactes, actuals i veraces. Li preguem que en cas de modificació, comuniqui immediatament la mateixa a fi que la informació en tractament estigui a tot moment actualitzada i no contingui errors.

A través d’aquesta Política de Privacitat li informem que les imatgesenregistrades a través de la càmera instal·lada i del time-lapse i que prenen imatges en temps real són propietat de JOSEP TERRICABRAS TIO. En cap cas es recullen imatges de persones identificades o fàcilment identificables. Igualment, s’informa a les instal·lacions del Mirador de l’enregistrament d’imatges, tot i que, com recalquem, en cap cas es prenen imatges directament de persones, ni identificades ni fàcilment identificables.

 

XARXES SOCIALS

Li informem que TERRIVISIO està present a INSTAGRAM. El tractament de les dades que els usuaris inclouen en les mateixes [fent-se seguidors del prestador en aquesta xarxa social i/o realitzant qualsevol vincle o acció de connexió a través d’aquestes] es regirà per aquest apartat, així com per les condicions d’us, polítiques de privacitat i normatives d’accés i  ús de la xarxa social en qüestió i acceptades prèviament per l’usuari. El TERRIVISIO tractarà les seves dades amb la finalitat d’informar-li de les activitats, productes o serveis del prestador a través d’aquestes xarxes socials, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de la Xarxa Social permeti, però no es farà responsable de les seves polítiques de privacitat.

Queda prohibida la publicació de continguts:

Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.

Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia en la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives en els nostres usuaris o tercers i en general qualsevol siguin els continguts que TERRIVISIO consideri no apropiats.

I en general que contravinguin els principis de legalitat, honradesa responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l’ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual e industrial.

Així mateix, TERRIVISIO   se reserva la potestat de retirar, sense previ avis del lloc web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es considerin no apropiats

 

MESURES DE SEGURETAT:

Les dades que ens faciliti es tractaran de forma confidencial. El Prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, d’acord l’estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions d’integritat i seguretat establertes en la normativa vigent.

 

IDIOMA

L’idioma aplicable a aquesta Política de Privacitat és el català. Per tant, en cas que hi hagués alguna contradicció en alguna de les versions facilitades en altres idiomes, prevaldrà la versió en català.

 

PUBLICACIÓ DEL SEU TESTIMONIATGE

En el cas que l’usuari vulgui publicar la seva opinió a la web, li informem que les dades aportades seran tractades per atendre els suggeriments proposats, experiències o opinions respecte dels serveis publicats a la pàgina web i així poder ajudar als altres usuaris. Les dades es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la fi del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la seudonimització de les dades o destrucció total dels mateixos. Els testimonis es publicaran a la nostra pàgina web. L’única dada personal que es publicarà del testimoni serà el seu nom.

 

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

TERRIVISIO es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

 

LEGISLACIÓ

Amb caràcter general les relacions entre TERRIVISIO amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta Web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a la qual se sotmeten expressament les parts, essent competents per la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Barcelona.